• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 – 8.10

schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci , ćwiczenia logopedyczne; monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć

8.10 – 8.30

zabawy integrujące grupę, zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych

8.30 – 8.40

przygotowanie do śniadania; czynności porządkowe oraz higieniczno – samoobsługowe.

8.40 – 9.10

śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie . Eksponowanie prac dyżurnych.

9.10 – 9.20

czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

9.20 – 10.20

zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego

10.20 – 11.45

zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci: konstrukcyjno – techniczne, tematyczne, twórcze w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci . Spacery i zabawy sportowe. Doskonalenie sprawnego ubierania się.

11.45 – 12.00

przygotowanie do obiadu; czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne .

12.00 – 12.30

obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowania się przy stole , dbałości o zdrowie. Praca dyżurnych.

12.30 – 12.40

relaks – słuchanie utworów literackich dla dzieci, muzyki ( grupa najmłodsza – „leżakowanie” do 14.15)

12.40 – 13.00

Zabawy dydaktyczne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.

13.00 – 14.10

zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, zajęcia z zakresu terapii, zabawy przygotowujące do umiejętności szkolnych. Zabawa ruchowa.

14.10 – 14.15

– czynności porządkowe i higieniczno – samoobsługowe – przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30

podwieczorek

14.30 – 16.00

zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę . Monitorowanie rozwoju dzieci, praca kompensacyjno-wyrównawcza; zabawa ruchowa ; zabawy w sali: słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; praca indywidualna; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci;