• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113A, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 23 69, adres e-mail: przedszkolenr2@poczta.onet.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Aneta Cichoń.

2. inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w szeroko rozumianych celach edukacyjnych (w zakresie rekrutacji i nauczania), w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b - lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat – liczone od zakończenia edukacji, od zakończenia stosunku pracy), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.

9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości podjęcia działań edukacyjnych lub brak możliwości zatrudnienia.

10. Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

1. administratorem systemu monitoringu wizyjnego oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113A, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 23 69, adres e-mail: przedszkolenr2@poczta.onet.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Aneta Cichoń.

2. inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

3. zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki, a także w celu ochrony mienia.

4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

5. szczegółowy zakres działania monitoringu został określony w „Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie”, który został podany do publicznej wiadomości (znajduje się na tablicy ogłoszeń placówki).

6. dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 14 dni.

7. w uzasadnionych przypadkach osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia. Ponadto, przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. dane z monitoringu mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. Policja, Prokuratura, Sąd.

11. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606 950 000.

12. ze względu na cel przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego (bezpieczeństwo osób i mienia), w przypadku wejścia na teren placówki, rejestracja wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest konieczna.

13. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.